Strengehøyde - Strengenock - Pilehyllen - Enkel tuning - Barskaft-tuning - PapirtuningÅ skyte med en tradisjonell bue er en krevende form for bueskyting og ørsmå avvik på skyteteknikk kan gi store utslag på resultatene. God skyteteknikk er helt avgjørende, men det hjelper likevel lite dersom buen ikke er riktig justert og pilene ikke er tilpasset til buen og din draglengde. Da vil man aldri kunne oppnå gode resultater. Å justere en bue er en relativt enkel prosess når du vet hvordan det gjøres. Først når buen er justert og pilene er godt tilpasset vil du oppleve tilfredsheten det er å betrakte pilen som flyr i en perfekt bane rett mot målet. For å oppnå perfekt pilebane må buens strengehøyde og strengens nockpunkt justeres samt at pilene må tilpasses buen og din dralengde.

111Strengehøyde
Strengehøyden (brace height) er et mål på avstanden mellom dypeste punkt på buens grep og bort til strengen. Strengehøyden må justeres slik at buen yter sitt optimale samtidig med at den er så stilleskytende som mulig. Dette vil være buens ”sweet spot.” Strengehøyden påvirker buens kast. En lav strengehøyde gir generelt buen bedre kast enn dersom strengehøyden er høy. Men dersom strengehøyde blir for lav vil det forårsake vibrasjoner og en unødig bråkete bue samt at pilene kan oppføre seg uforutsigbart. Dersom strengehøyden blir satt for høyt vil den også kunne bråke en del samtidig med at den får et dårligere kast.

Bueprodusenten oppgir en anbefalt strengehøyde, men dette er kun en veiledning og du bør derfor teste ut buen for å finne fram til hvilken strengehøyde buen skyter best for deg, med dine piler og din skytestil. De fleste naturbuer vil ha ganske lav strengehøyde for å motvirke at buen begynner å "følge strengen" for mye, så ca 6 1/2 tomme pleier å være et ok utgangspunkt. På glassfiberlaminerte langbuer kan man ha høyere strengehøyde, ca 7- 7 1/2 ". En tradisjonell recurve fungere som regel godt på strengehøyde på ca 7 1/2 -8 tommer, mens en 68-70 tommers barebow godt kan ha strengehøyde på ca 9 tommer. Strengehøyden justeres ved å tvinne strengen. Øvre løkke tas av og strengen tvinnes opp eller ned for å korte den inn eller gjøre den lengre. Ved justering av strengehøyden bør du tvinne strengen kun en til to omdreininger og testskyte etter hvert. Hvordan du finner fram til riktig strengehøyde kan du lese mer om i avsnittet ”Enkel tuning”.

Strengenock
Strengens nockpunkt er det punktet på strengen som pilen ligger an mot. Ofte benyttes en spesiell messingring til dette, men surring med tråd kan med fordel brukes. Man kan med fordel bruke to nockpunkt slik at pilen settes imellom de to punktene. Strengens nockplassering er bestemmende for pilens opp-ned bevegelse i luften. Som et utgangspunkt skal pilen peke nedover mot buens anlegg i en svak helning. Dersom strengenocken blir plassert for høyt vil det føre til at pilen går lavt gjennom luften og blir stående i blinken med nockenden høyt (nock high). For lavt plassert strengenock vil medføre at pilen går høyt gjennom luften og treffer blinken med nockenden pekende ned (nock low). Dersom strengenocken er mye for lav, vil pilen kunne slå mot bakkant på buens pileanlegg og dermed treffe blinken med pilens nockende pekende opp, altså indikere en for høy nock selv om feilen i virkeligheten er alt for lav strengenock. Ved justering av strengens nock benyttes en bowvinkel, et spesielt vinkelverktøy. Hvordan du justerer strengens nock kan du lese om i avsnittet nedenfor om ”Enkel tuning”).


Pilhyllen
Ikke alle tradisjonelle buer har innskåret pileanlegg, men skytes med pilen liggende an mot buehånden. De fleste moderne instinkt-og langbuer har imidlertid innskåret pileanlegg. Det vi vil oppnå med pileanlegget er minimal kontakt mellom pilen og pileanlegget. Pileanlegget bør være avrundet for å sikre god klaring mellom pil og bue idet pilen sendes av gårde. For å oppnå det beste balansepunket bør pilen ligge an på et punkt mest mulig 90 grader rett vinkel opp fra dypeste punkt på grepet. Dette gjelder spesielt for recurvebuer. På selve pileanlegget og på siden av buen kan du legge på en filt- eller skinnlapp. Man kan også bygge opp med en liten ekstra forhøyning (en bit av en fyrstikk e.l.) som legges under skinnlappen. Man kan også bruke påmontert pilhylle. På tradisjonelle recurves kan man bruke pilhylle i plast som limes på, og på barebow er det flere typer pilhyller å velge mellom. Dersom du har gjentatte problemer med å få pilen til å forlate buen uten å få kast på seg, kan det indikere at pilen eller styrefjør/vanes slår mot anlegget. Prøv å se om en av styrefjørene slites mer enn de andre eller om det er synlige merker på fjør/vanes eler pileanlegget. Dersom du skyter med indeksfjøren pekende bort fra buen, kan du forsøke å snu indeksfjøren slik at den peker inn mot buen. På karbonpiler der nocken kan vris kan man også prøve med å sette indeksfjøren slik at den peker rett opp.  

Enkel tuning
1- Justering av strengehøyden
Begynn med å justere strengehøyde (brace height). Det gjøres i utgangspunktet etter bueprodusentens anbefalinger, men du må regne med å måtte forsøke deg fram litt. Du kan begynne med å sette strengehøyden noe lavere enn bueprodusentes laveste anbefaling. Dersom du ikke kjenner de oppgitte mål, kan du prøve med å sette strengehøyden på en langbue til ca 6 - 61/2" og ca 7- 7 1/2" på en recurve. På grunn av at strengehøyden nå antagelig vil være for lav, vil du kunne oppleve at buen smeller, vibrerer og bråker en del når du skyter. Strengehøyden justeres deretter gradvis opp ved å tvinne strengen for å gjøre den kortere. Tvinn strengen en eller to omdreininger og skyt noen testpiler og prøv å legge merke til hvordan buen oppfører seg, og om den blir stillere. Fortsett å justere opp med en eller to omdreininger for hver testskyting. Når du merker at buen blir merkbart stillere, er du temmelig nær den mest effektive strengehøyden (sweet spot). Dersom buestrengen er ny, vil den kunne strekke seg en del, slik at du må regne med å måtte sjekke eller finjustere strengehøyden med jevne mellomrom.

Ved trimming av buen bør du under skyting holde buen tilnærmet loddrett. Dersom buen holdes for mye på skrå under testskytingen vil det være vanskelig å identifisere om årsaken til dårlig pilebane skyldes feil pilespine eller feil nockpunkt. For å lettere observere hvordan pilen flyr gjennom luften kan det lønne seg å skyte fra litt lengre avstand, ca 15-20 meter, og bruke piler med lyse fjør. Du kan også ha med en til å stå bak deg når du skyter for å observere pilens bane.

2- Justering av strengenock:
Når strengehøyden er satt, må du justere buestrengens nockpunkt. Du kan begynne med å plassere nocpunktet til ca 3/8 - 5/8 tommer (ca 0,95 -16 mm) over pilehyllens senterlinje. Pilen plasseres under det punktet.

Dersom nockpunktet er feiljustert vil pilene fly dårlig gjennom luften og de vil treffe enten for lavt eller for høyt på blinken. Dersom pilen viser klar tendens til å vippe opp og ned samtidig med at de treffer lavt på blinken kan det tyde på at nockpunktet er plassert for høyt på strengen. Og dersom pilen konsekvent går høyt, kan nockpunktet være for lavt. Se også avsnittet om ”Barskaft-tuning” og ”Papirtuning”.

3- Tilpassing av piler:
Ta utgangspunkt i spinetabellen og finn den anbefalte spineverdien på pilene. For å kontrollere om pilene er for stive eller for myke, må du forsøke å legge merke til hvordan de flyr i luften og om de viser klar tendens til å gå til ene siden. Dersom de konsekvent går til venstre (for en høyreskytter), kan det indikere at pilene er for stive (for høy spineverdi). For å gjøre dem litt mykere kan du forsøke å montere en tyngre spiss, eller skifte til piler med lavere spine. Dersom pilene konsekvent vipper sidelengs og viser klar tendens til å gå mot høyre (for en høyreskytter), vil det kunne indikere at pilene er for myke (for lav spineverdi). For å gjøre pilene litt stivere kan du forsøke å kappe litt av lengden, montere en lettere spiss eller velge piler med høyere spine. En annen ting som kan forvirre er dersom pilens nock sitter for fast på strengen. Da kan pilen oppføre seg som om den har feil spine. Pilen skal sitte så løst på strengen at den skal kunne knipses av med fingrene.

Barskaft- tuning
Metoden forutsetter at du har skutt en tid og at du har opparbeidet deg en stabil og konsistent skyteteknikk. Ved barskaft- tuning benyttes pileskaft uten monterte fjør. Det gjør at alle justeringsfeil på buen samt feil på pilens spine blir mer tydelige. Testskyting foregår på relativt kort avstand, ca 10 meter. Bruk stor blink! Piler uten fjør kan oppføre seg helt uforutsigbart. Buens strengehøyde justeres som beskrevet tidligere. Strengens nockpunkt kan med fordel settes en tanke høyt. Min erfaring er at ca 9/16 tommer (ca 14-14,5 mm) over senterlinjen eller litt høyere kan være et greit utgangspunkt (forutsatt at pilen plasseres under strengenocken). Det første du skal justere er pilens høyre/venstre bevegelse. Ta utgangspunkt i spinetabellen og velg piler ut fra den, helst to- tre ulike spinegrupper. Til å begynne med beholdes pilene litt lange. Ved testskytingen er det en fordel å bruke feltspisser som enkelt kan monteres og tas av da du må regne med å måtte kutte pilelengden etter hvert som du tester. Til trepiler vil spiser med invendige gjenger være praktisk til dette bruk. Du kan starte med å sette på en lett spiss. På dette stadium skal vi kun justere høyre/venstre- avvik, så ikke bry deg om pilen går litt for høyt eller litt for lavt. Det justerer vi med strengenocken senere. Nå har du litt for lange piler, med påmontert spiss men uten fjør. På grunn av at pilen på dette stadium antagelig er for myk vil den svinge kraftig over mot høyre (gjelder for høyreskyttere) og havne i blinken med pilens nockende pekende til venstre. Kapp litt av lengden på skaftet om gangen helt til pilen går tilnærmet rett. Det er vanskelig å få en pil uten fjør å gå helt rett, så litt avvik må godtas. Dersom du kapper av for mye av pilen blir den for stiv, og vil svinge ut mot venstre (gjelder for høyreskyttere) og bli stående i blinken med pilens nockende pekende til høyre. For å rette opp dette kan du forsøke å sette på en tyngre spiss, eller gå over til piler med lavere spine. Når pilen får påmontert fjør vil den oppføre seg som en litt stivere pil, så ved barskaft- tuning er det greit om pilen viser seg å være en tanke myk.

109

Når pilen er justert for høyre/ venstre avvik, tar du for deg avvik opp/ned. Nockpunktet er på dette tidspunkt satt høyt, noe som medfører at pilen vil stå i blinken med nockenden pekende opp (høy nock). Juster nockpunket 1/16 tommer (ca 1,5 mm) ned om gangen til pilen går rett i luften og står tilnærmet rett ut fra blinken. Dersom nockpunktet blir justert for lavt vil pilen stå i blinken med nockenden pekende ned (low nock).

108

Med denne metoden kan det godt hende at du havner opp med piler som går godt, men som er alt for lange i forhold til din draglengde. Det vil skje dersom du i utgangspunktet begynner med et skaft i for høy spinegruppe (for stiv). Du kan da skifte over til skaft i lavere spinegruppe, og gjøre hele prosessen en gang til for å få piler som passer både i lengde og stivhet.

Når du er ferdig å justere buen og tilpasse pilene, bør du notere ned alle mål og verdier du kommer fram til under testskytingen. Buens strengehøyde kan forandres etter hvert som strengen strekkes, nockpunktet kan falle av og det er lett å glemme hvilken spinegruppe pilene dine er i. Dersom du har alt nedskrevet behøver du ikke gå igjennom hele prosessen med justering en gang til.

Papirtuning:
Dette er en enkel og pålitelig metode. Testskytingen foregår med komplette piler med påmonterte fjør. På kort hold skyter du gjennom et oppspent papir, og på måten papiret rives kan du se hvordan pilen oppfører seg i det den har forlatt buen. En enkel måte å gjøre dette på er å skjære bunnen ut av en pappeske, og feste på et A4 ark over hullet i esken. Plasser esken et par meter fra blinken, oppe på et bord eller et annet anlegg slik at den kommer i riktig høyde for deg å skyte gjennom. Skyt gjennom papiret på ca 5-7 meters hold. Skyt en pil om gangen og studer hvordan den river opp papirett. Se illustrasjon nedenfor.

110

Dersom du tar deg tid til å justere buen grundig og finne fram til riktige piler vil du få mye større glede ut av skytingen, og du vil raskt kunne oppnå gode resultater. Når buen er ferdig justert kan du dersom du ønsker det, montere strengedempere for å ta bort vibrasjoner fra strengen. Her kan du bruke f. eks biter av ulltråd som tres inn i strengen og festes med tråd. Ta et mål av strengen mellom berøringspunktene på buelemmene i oppspent tilstand. Del avstanden på fire og monter demperne ca ¼ fra hver ende.

Stikk innom!

Hvis du er på Vinstra, stikk gjerne innom.
ÅPNINGSTIDER: Mandag-fredag 1000-1700
(kan være lurt å ringe først).

Ring oss: 97643351

Vi hjelper gjerne til med å velge riktig produkt.  

ARTIKLER OG LINKER

Gi oss en "like"